Uz visiem jaunumiem

Paziņojums par AS “DelfinGroup” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

AS DelfinGroup, reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst. 15:00 Skanstes City Konferenču centrā, Skanstes ielā 50, 1.ieeja.

 

Darba kārtība:

  1. Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā, apstiprināšana.
  2. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.
  3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

 

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

 

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2022.gada 2.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2022.gada 10.jūnijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

 

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē www.delfingroup.lv/shareholders-meetings, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Balsošana pirms sapulces

 

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: [email protected] vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvija.

 

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://www.delfingroup.lv/shareholders-meetings, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2022.gada 9.jūnijam. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

 

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

 

Dalība un balsošana sapulcē

 

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

  1. Akcionāram līdz 2022.gada 3.jūnija plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: [email protected] vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.
  2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2022.gada 10.jūnija plkst. 10:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
  3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 14:00 līdz plkst. 14:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
  4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
  5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2022.gada 10.jūnijā no plkst. 14:00 līdz plkst. 14:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

 

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2022.gada 18.maijam, nosūtot tos pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected].

 

Sabiedrības starpperioda finanšu pārskats un valdes priekšlikums ārkārtas dividenžu izmaksai ir publicēts kopā ar šo paziņojumu. Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2022.gada 27.maija līdz 2022.gada 9.jūnijam AS DelfinGroup interneta vietnē: www.delfingroup.lv, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

 

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS DelfinGroup interneta vietnē: www.delfingroup.lv un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 45 319 594.

 

Pieraksties AS DelfinGroup jaunumiem šeit.

 

Par AS DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. AS DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

Papildu informācija:
Aldis Umblejs,
AS DelfinGroup finanšu direktors
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: [email protected]

Uz visiem jaunumiem