Privātuma politika

Privātuma paziņojums (Privacy notice)

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, Adrese: Skanstes iela 50a, Rīga, LV-1013, e-pasts:  [email protected], tālrunis: +371 66155006 - ir izstrādājis šo Privātuma paziņojumu ar mērķi informēt fiziskas personas (datu subjektus) par tīmekļa vietnē ar domēna adresi www.delfingroup.lv veikto personas datu apstrādi – tās nolūku, apjomu, aizsardzību, termiņiem, nepieciešamību izmantot personas datus un Jūsu tiesībām.

Kādēļ apstrādājam datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pēc Jūsu pieprasījuma nodrošinātu atbilžu sniegšanu uz Jūsu interesējošiem jautājumiem, kā arī izteiktu sadarbības piedāvājumus.

Papildus informējam, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ar sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem aicinām Jūs iepazīties sadaļā “Sīkdatņu politika”.

Kādus datus apstrādājam?

Ja vēlaties sazināties, uzrunāt mūs ar tīmekļa vietnē esošās tiešsaistes formas palīdzību, vai arī vēlaties pieteikties AS “DelfinGroup” jaunumu paziņojumiem, Jums būs jānorāda tikai Jūsu e-pasta adrese. Ja Jūs izvēlēsieties iesniegt mums papildu informāciju par Jums, piemēram, tiešsaistes formas brīvi aizpildāmajos datu laukos ierakstīsiet savu vārdu vai/un uzvārdu, mēs apstrādāsim arī šāda veida informāciju.

Kāds ir sniegto personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Jūsu personas datu apstrāde, sniedzot atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, tiks īstenota pamatojoties uz mūsu leģitīmo interesi. Savukārt Jūsu personas datu apstrāde, nosūtot Jums AS “DelfinGroup” jaunumu paziņojumus, tiks īstenota uz Jūsu piekrišanas pamata, kura tiek dota ar konkludentu darbību nosūtot mums Jūsu e-pasta adresi.

Kur tiek iegūti personas dati?

Mēs izmantojam vienīgi tos personas datus, kurus Jūs paši mums iesniedzat. Mēs nepieprasām Jūsu personas datus no trešajām personām.

Kam AS “DelfinGroup” var nodot Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus šajā Privātuma paziņojumā noteiktajiem nolūkiem apstrādā mūsu pilnvarotie darbinieki. Piekļuve Jūsu personas datiem var tikt dota arī mūsu sadarbības partneru darbiniekiem, ja tie veic uzdevumus mūsu interesēs. Visas pilnvarotās personas, kuras piekļūst personas datiem ir atbilstoši apmācītas un apņēmušās ievērot konfidencialitātes prasības.

Personas datus mēs apstrādājam Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu sniegtie personas dati netiks apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Cik ilgi tiek glabāti sniegtie personas dati?

Visi iegūtie personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr savu aktualitāti saglabās personas datu apstrādes nolūks. Personas dati, kas tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tiks apstrādāti (t.sk. glabāti) līdz piekrišanas atsaukšanai.

Beidzoties personas datu glabāšanas termiņam, AS “DelfinGroup” drošā veidā dzēsīs (iznīcinās) Jūsu iesniegtos personas datus.

AS “DelfinGroup” ir vienpusēji tiesīgs pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi gadījumā, ja tiek pārtraukta informācijas sniegšanu tādā formā, kā to šobrīd paredz tīmekļa vietne.

Personas datu aizsardzība

Jūsu iesniegtie personas dati ir drošībā, jo AS “DelfinGroup” veic visus nepieciešamos personas datu aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, labās prakses vadlīnijām un uzņēmuma iekšējām prasībām.

AS “DelfinGroup” vienmēr strādā, ievērojot augstākās drošības prasības. Apstrādājot personas datus, mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas, dažādas drošības programmatūras – ugunsmūris, autentifikācijas programmas, datu šifrēšanu, lai aizsargātu Jūsu personas datus un nepieļautu trešo personu nesankcionētu piekļuvi, t.sk. izvairoties no personas datu tīšās vai netīšas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Gadījumā, ja iestāsies apstākļi, kas var apdraudēt Jūsu personas datu drošību, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai neiestātos negatīvās sekas, kā arī paaugstinātu risku gadījumos paziņosim par drošības apdraudējumu telefoniski, rakstveidā vai publicējot informāciju tīmekļa vietnē.

AS “DelfinGroup” neuzņemas atbildību par personas datu zudumu vai nopludināšanu gadījumā, ja tas noticis pašas privātpersonas vainas vai neuzmanības dēļ. Tādēļ aicinām būt atbildīgiem un iepazīties ar datora un interneta lietošanas drošības noteikumiem, kā arī būt īpaši uzmanīgiem nododot kādam savu privāto informāciju.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības pārliecināties, vai mēs apstrādājām Jūsu personas datus, pieprasot apstiprinājumu. Ja Jūsu iesniegtā informācija vairs nav aktuāla, Jums ir tiesības lūgt veikt tajā labojumus vai to dzēst.

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata, tam Jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt un AS “Delfingroup” neturpinās apstrādāt Jūsu personas datus.

Tāpat Jūs bez ierobežojumiem varat īstenot arī citas tiesību aktos paredzētās tiesības, piemēram, pieprasīt dzēst savus personas datus vai iebilst pret to apstrādi.

Visas šajā Privātuma paziņojumā minētas tiesības, kā arī jebkuras citas tiesības, kuras paredz spēkā esošie tiesību akti, Jūs varat īstenot, iesniedzot mums pieprasījumu uz norādīto e-pasta adresi.

Ja Jums ir kādi papildu jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu tiesību īstenošanu vai sūdzības, mēs aicinām Jūs vērsties pie mums vai mūsu datu aizsardzības speciālista (e-pasts: [email protected]). Tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka ir noticis tāds Jūsu tiesību aizskārums, kuru mēs nevaram savstarpēji atrisināt, Jums ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā (saite: https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-subjekta-tiesibas).

Izmaiņas privātuma paziņojumā

AS “DelfinGroup” ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā, publicējot tas tīmekļa vietnē. Jebkura Privātuma paziņojuma versija, kas publicēta tīmekļa vietnē, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma paziņojuma versijas, un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.